farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Farské oznamy
farností Smolník s filiálkou Úhorná 
26.3.2018 – 1.4.2018 (Veľký týždeň)
Kontakt: Mgr. Martin Keruľ, tel: 0903/268 706, email: smolnik@burv.sk

Nedeľné sv. omše (25.3.2018) sú: 
 
v Úhornej o 08:00 hod.
v Smolníku o 10:30 hod. 
Dátum Slávenie Miesto Úmysel Čas
26.3.2018
pondelok
pondelok
Veľkého týždňa
Smolník
Úhorná
27.3.2018
utorok
utorok
Veľkého týždňa
Smolník + Pavol 17:00
Úhorná za HBM PaZ pre živých čl. ruženca  15:00
28.3.2018
streda
streda
Veľkého týždňa
Smolník za ZaBP pre Teréziu Leitnerovú 7:00
Úhorná
29.3.2018
štvrtok
ZELENÝ ŠTVRTOK
PÁNOVEJ VEČERE
Smolník za veriacich farnosti 17:00
Úhorná za členov SNSJ 15:00
30.3.2018
piatok
VEĽKÝ PIATOK
UTRPENIA A SMRTI PÁNA
Smolník 15:00
Úhorná 17:30
31.3.2018
sobota
BIELA SOBOTA
Vigília Pánovho zmŕtvyvstania
Smolník za veriacich farnosti 19:15
Úhorná
1.4.2018
nedeľa
VEĽKONOČNÁ NEDEĽA PÁNOVHO ZMŔTVYCHVSTANIA Smolník za veriacich  10:30
Úhorná za HBM PaZ pre členov SNSJ 8:00
Sm. Huta 9:15

➢ Sviatosť zmierenia: Kto má záujem, aby som navštívil chorých a vyslúžil im sviatosť zmierenia pred sviatkami Veľkej noci, nech ich nahlási v sakristii. Na návštevu k chorým pôjdem v Smolníku (od 10:00 hod.) aj v Úhornej (od 13:30 hod.) v utorok Veľkého týždňa.

➢ Missa Christmatis: Slávenie tejto svätej omše na Zelený štvrtok má vo svätých omšiach diecézneho kňazstva dôležitý význam. Je to dôležitá príležitosť pre všetkých kňazov, aby vytvorili medzi sebou kňazské diecézne spoločenstvo okolo svojho biskupa aj za účasti veriacich diecézy. Ste srdečne pozvaní! Omša svätenia olejov sa bude sláviť vo štvrtok 29.3.2018 o 10:00 hod. v Katedrále Nanebovzatia Panny Márie v Rožňave. Počas tejto sv. omše si kňazi obnovia kňazské sľuby.

➢ Zelený štvrtok Pánovej večere: Večernou svätou omšou Cirkev vstupuje do Veľkonočného trojdnia a spomína si na Poslednú večeru, pri ktorej Pán Ježiš obetoval Bohu Otcovi svoje Telo a Krv pod spôsobmi chleba a vína – ustanovenie Eucharistie. Počas tejto sv. omše bude obrad omývania nôh.

➢ Ranné chvály a posvätné čítanie: V piatok ráno o 8:00 hod. sa budeme spoločne modliť modlitbu ranných chvál a posvätného čítania vo farskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní! Texty budete mať prichystané. Modlitbu ranných chvál sa budeme spoločne modliť aj v sobotu ráno pred vyložením Sviatosti oltárnej v Božom hrobe a to o 9:30 hod.

➢ Krížová cesta v obci: Budeme sa modliť krížovú cestu putujúc po uliciach Smolníka. Začiatok tejto krížovej cesty bude pri dome pána Cicoňa a pokračovať sa bude ku lesnej správe a bytovkám, so začiatkom o 13:30 hod.. Zakončenie krížovej cesty je pri kríži vedľa kostola. V prípade zlého počasia, čo upresníme pri sv. omši vo štvrtok, bude krížová cesta v kostole.

➢ Obrady veľkého piatku: Obrady Veľkého piatku začnú v Smolníku o 15:00 hod. a v Úhornej o 17:30 hod.. Po obradoch bude vyložená Sviatosť oltárna a Kríž k verejnej úcte do 17:15 hod.

➢ Boží hrob: v Smolníku od 10:00 hod., v Úhornej 10:30 – 12:00.

➢ Slávnosť Bielej soboty: začne o 19:15 hod. vonku pri ohni, odkiaľ pôjdeme v slávnostnom sprievode do kostola. Je potrebné priniesť si sviece.

➢ Požehnanie jedla: v Smolníku v nedeľu o 7:00 hod. a v Úhornej v nedeľu po sv. omši.

➢ Veľký piatok je dňom pokánia v celej Cirkvi, ktorý obnáša prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Zdržovanie sa mäsitého pokrmu sa nemôže nahradiť iným skutkom pokánia. Pôst znamená iba raz do dňa sa dosýta najesť (pričom možno prijať trochu pokrmu ešte dvakrát v priebehu dňa). (Pavol VI., apoštolská konštitúcia Paenitemini)

➢ Získanie úplných odpustkov vo Veľkonočnom trojdní: Za zvyčajných podmienok (svätá spoveď, sväté prijímanie a modlitba na úmysel Svätého Otca – a vylúčenie akejkoľvek záľuby aj v ľahkom hriechu).
1. pri verejnej adorácii Najsv. sviatosti na Zelený štvrtok recitovaním alebo spevom Tantum ergo.
2. za nábožnú účasť na poklone kríža pri liturgickom slávení na Veľký piatok.
3. za obnovu krstných sľubov pri slávení Veľkonočnej vigílie.

➢ Biblická hodina a modlitba chvál: v tomto týždni nebude.

➢ Poklona Najsvätejšej Oltárnej Sviatosti: v tento štvrtok nebude.