farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
mobil: +421 (0)902 904 368
email: smolnik@burv.sk

Rímskokatolícka cirkev

Sv. Katarína Alexandrijská

Podpora farnosti

Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

O tejto stránke

Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

V našej farnosti budeme počas nedeľných sv. omší 21. apríla 2024 vysluhovať sviatosť pomazania chorých. Túto sviatosť môžu prijať raz do roka všetci katolíci, ktorí dosiahli 60-tý rok života. Je potrebné byť v milosti posväcujúcej, čiže vyspovedaný a prijať pri sv. omši Eucharistiu (Byť na sv. prijímaní.)

Sviatosť pomazania chorých môžu prijať aj tí, ktorí nemajú viac, ako 60 rokov, ale sú ťažko chorí a zdravotný stav sa im zhoršil.

Túto sviatosť Cirkev vysluhuje, aby sa chorým uľavilo a dostali telesnú a duchovnú silu. Zomierajúcim zas Kristus v tejto sviatosti pomáha prejsť do večnosti. Je potrebné zdôrazniť, že je rozdiel medzi prijatím sviatosti a účinkovaním sviatosti. Preto môžeme po šesťdesiatke prijať pomazanie chorých raz do roka s tým, že milosť z nej prúdiaca bude účinkovať, ak by to veriaci počas roka potrebovali. Preto netreba mať strach z prijatia tejto sviatosti. Nie je to, ako sa častokrát nesprávne poverčivo nazýva, posledné pomazanie. Je to pomazanie chorých, aby sa im uľavilo a pomazanie starších ako 60 rokov, ak by to kvôli svojmu veku potrebovali.

Drahí moji veriaci, prajem Vám, aby nádej pochádzajúca z Kristovho zmŕtvychvstania a radosť z tejto nádeje v nás pretrvávala po celý náš pozemský život. Nech sme nositeľmi tej skutočnej nádeje v tomto svete plnom falošných, rýchlych a lacných nádejí vedúcich vždy iba k sklamaniu. Buďme Kristovými učeníkmi, ktorí v sebe nosia Ježišovo zmŕtvychvstanie.

Váš duchovný otec Jozef Fričovský

Aktuálne

Dnešné liturgické texty

Liturgia hodín
– denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici

Sväté písmo
- biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie

Biskupstvo Rožňava

Web stránka biskupského úradu
http://burv.sk