farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, ak sa rozhodnete finančne podporiť chod našej farnosti, môžete tak urobiť prevodom na nasledujúci účet:
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!
O tejto stránke
Toto je výborné miesto pre predstavenie vás a vašej stránky.

Letný kurz „Manželské stretnutia 2019“ organizuje Občianske združenie Manželské stretnutia so sídlom v Trenčíne. Je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou.

Celý kurz je zameraný na prehĺbenie, posilnenie i ozdravenie vzťahov medzi manželmi. Účastníci absolvujú cyklus prednášok na témy: Krízy v manželstve a ničitelia lásky; Kresťanské manželstvo, priority, druhy lásky; Zdravé sebavedomie; Odpustenie; Rozdiely medzi mužom a ženou; Vyjadrovanie pocitov manželov; Základy komunikácie; Vedenie dialógu medzi manželmi; Napĺňanie potrieb manželov; Sexualita a Pozornosti – prejavy lásky. Je potrebné zúčastniť sa celého kurzu od začiatku až do konca.

Po každej prednáške je práca v malých skupinkách. Tu sa počas celého týždňa stretajú tie isté tri alebo štyri manželské páry a témy navodené prednáškami rozoberajú prakticky z pohľadu ich vlastného manželského života. Témy prednášajú manželské páry, ktoré teoretické poznatky bohato dopĺňajú vlastnými svedectvami zo svojho manželského života. Kurz vedú veriaci laici. Na kurze sú prítomní aj katolícki kňazi, ktorí sú okrem denného slávenia svätej omše účastníkom k dispozícii na osobné rozhovory. Kurz môže mať teda pre účastníkov aj duchovný rozmer.

Manželia si na kurz môžu zobrať aj svoje deti vo veku do 16 rokov. Tie bývajú s rodičmi. Ubytovanie v Banskej Bystrici je v 2-izbových bunkách so spoločným príslušenstvom. Izby sú 2 a 3 posteľové. V Rožňave je ubytovanie v bunkách po 3 alebo 4 izby, ktoré sú 2 a 3 posteľové, v 4-podlažných budovách bez výťahu.

Pre deti narodené v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 nevieme z kapacitných dôvodov lôžko zabezpečiť. Preto si treba pre ne priviezť vlastnú postieľku alebo kočík na spanie. Vo výnimočných prípadoch, ak nám to kapacita umožní, je možné po dohode s organizátormi objednať lôžko aj pre takéto dieťa, avšak s plnou úhradou o to zvýšených nákladov. 

Deti sú podľa veku rozdelené do skupiniek a v čase prednášok (cca 1,5 hod.) a skupiniek (cca 1,5 hod.) rodičov majú vlastný program vedený animátormi. Ide o mladých ľudí ochotných časť svojich prázdnin stráviť službou deťom a rodinám.Aj úplne maličké bábätká majú animátora, lebo prítomnosť dieťaťa pri rodičoch počas ich programu sa nám neosvedčila. Ako animátora k svojim deťom do 3 rokov je možné si vziať (a aj vás o to prosíme, ak sa vám dá, lebo máme stále väčšie problémy zabezpečiť dostatok animátorov)aj vlastné staršie dieťa, starého rodiča, resp. iného príbuzného, čo stačí oznámiť v prihláške.Za animátorov a teda ani za tých vlastných sa neplatí(pozri poznámku k cenníku).

Vlastného animátora veľmi odporúčamev prípade, že má vaše dieťa problém s neznámymi ľuďmi alebo pre Váš väčší pokoj, ak bude v rukách Vám známeho človeka.

Vlastný animátor je podmienkou v prípade, že dieťa vyžaduje odbornú alebo individuálnu starostlivosť – takých animátorov zabezpečiť žiaľ nevieme.

Animátorom pre iné ako Vaše deti môže byť aj Vaše vlastné dieťastaršie ako 16 rokov. Podmienkou však je úspešné absolvovanie víkendového animátorského kurzu, na ktorý bude pozvané na základe Vašej prihlášky. V prípade, že dieťa nebudeakceptované za animátora, jeho účasťna kurze žiaľ nie je možná, lebo pre tieto staršie deti nie sme schopní zabezpečiť primeraný program.

Program manželov je zameraný aj duchovne. Okrem prednášok a práce v skupinkách je denne možnosť zúčastniť sa na katolíckej svätej omši.

Okrem ubytovania je zabezpečená celodenná strava trikrát denne– raňajky, obed a večera. Pre menšie deti možno objednať polovičné porcie stravy.

Poplatky za kurz sú zatiaľ predbežné – budú spresnené po uzavretí definitívnej zmluvy s poskytovateľmi služieb a v prípade ich zmeny Vás budeme informovať v „Pokyne o platbe“, ktorý posielame asi v polovici apríla. 

Predpokladané poplatky za letný kurz 2019:

Dieťa bez lôžka (nar. 2016, 2017, 2018, 2019) a bez stravy60 € 
Dieťa bez lôžka (nar. 2016, 2017, 2018, 2019) s polovičnou porciou stravy75 € 
Dieťa (nar. 2016, 2017, 2018, 2019) s lôžkom a  polovičnou porciou stravy103 €
Dieťa (nar. 2015 a staršie) s lôžkom a s polovičnou porciou stravy75 € 
Dieťa (nar. 2015 a staršie) s lôžkom a s celou porciou stravy94 € 
Manžel, manželka (1 osoba)102 €

Poznámka k cenníku:Deti narodené v rokoch 2016, 2017, 2018 a 2019 majú každé jedného animátora. Deti narodené v roku 2015 a staršie sú v skupinkách s 3 – 6 ďalšími deťmi. V poplatkoch za deti je zahrnutá aj časť nákladov na animátorov, a preto sú pri početnejšej skupinke režijné náklady menšie ako pri jednom dieťati.

Prihlášku pošlite na adresu turnusu, ktorý ste si vybrali a my Vám následne potvrdíme, že sme ju dostali a zaradili Vás do zoznamu prihlásených.

Poslanie prihlášky ešte nezaručuje Vašu účasť na kurze v prípade, ak bude záujem väčší, ako sú kapacitné možnosti. Prihlášky sa preto zoraďujú do poradovníka – podľa dátumu ich doručenia. 

Prosíme Vás o presné a čitateľné vyplnenie všetkých údajov v prihláške. Vaše otázky či nejasnosti konzultujte s nami e-mailom alebo telefonicky podľa príslušného turnusu:

Informácie nájdete aj na našej stránke:  www.mstretnutia.sk 

1. turnus:  0908/247462, 0908/708794,  plevovci@gmail.com

2. turnus:  02/43424962,0902/414452,  polakovicovci@chello.sk

3. turnus:  0948/090014, 0918/429880,  roznava@mstretnutia.sk 

„MANŽELSKÉ STRETNUTIA SENIOROV 2019“ (MSS) – týždenný letný kurz

Letný kurz „Manželské stretnutia seniorov 2019“ organizuje Občianske združenie Manželské stretnutia so sídlom v Trenčíne. Je určený pre manželov, ktorí žijú v riadnom manželstve, ktoré nie je uzavreté v rozpore s kresťanskou morálkou a ktorí už absolvovali aspoň raz základný kurz Manželských stretnutí (1. alebo 2. turnus MS). 

Zúčastniť sa môžu aj tí, ktorých zaujímajú naše témy,  ktorí sa pozerajú do budúcnosti a chcú sa pripraviť na druhú polovicu života. Kurz nie je ohraničený vekom, ale vyžaduje sebestačnosť účastníkov. Umožňujeme účasť aj vdovcom a vdovám z rodiny MS, pre ktorých bude vytvorená samostatná  skupinka.

V turnuse MSS sa zameriavame na to, čo manželov v každom veku spája, čo môže byť aj v zrelom veku krásne a čoho sa vyvarovať. Hľadáme odpovede, ako sa vysporiadať s novými životnými situáciami, do ktorých sa dostávame. Prehodnocujeme a spochybňujeme svoje istoty, konfrontujeme svoje túžby a sny s dosiahnutou realitou.

Kurz MSS sa zamýšľa, ako sa vyrovnať s odchodom detí z domu, ako pomôcť vzťahom s dospelými deťmi, manželstvám ich detí, zdravým vzťahom k vnúčatám a k širšej rodine. Chceme sa navzájom zdieľať a hľadať odpovede. Kladieme dôraz na duchovný rast manželov a jeho zavŕšenie. 

Účastníci MSS absolvujú cyklus prednášok na témy: Odkiaľ a kam smerujeme; Nové životné situácie; Komunikácia – spojenie sŕdc; Bližšie k sebe; Uzdravujúca sila odpustenia – cesta k slobode; Tri generácie a širšia rodina; Aktívny život; Duchovná cesta.

Príchod účastníkov a ubytovanie v Rekreačnom zariadení Škutovky, Liptovská Osada je v nedeľu 25. augusta 2019 vo večerných hodinách do 18:00 hod. Ukončenie turnusu bude v sobotu 31. augusta 2019 obedom. Je nutné zúčastniť sa kurzu v plnom rozsahu – od začiatku až do konca.

Štruktúra MSS korešponduje v hlavných črtách s doterajšou formou základného kurzu MS. Zmena je v obsahu prednášok. Po každej prednáške je práca v malých skupinkách. Tu sa počas celého týždňa stretajú tie isté tri alebo štyri manželské páry a témy navodené prednáškami rozoberajú prakticky z pohľadu ich vlastného manželského života. Témy prednášajú manželské páry, ktoré teoretické poznatky bohato dopĺňajú vlastnými svedectvami. Kurz vedú veriaci laici. Na kurze sú prítomní aj katolícki kňazi, ktorí sú okrem denného slávenia svätej omše účastníkom k dispozícii na osobné rozhovory. 

Okrem ubytovania je od pondelka 26. augusta 2019 zabezpečená celodenná strava trikrát denne– raňajky, obed a večera. Poplatok za kurz je 96 € za jednu osobu, t.j. 192 € za pár.

Prihlášku pošlite na adresu organizátorov turnusu MSS. Následne Vám potvrdíme, že ju evidujeme, alebo sa k nej vyjadríme. Ak sa prípadne chcete zúčastniť okrem MSS aj kurzu MS, označte v prihláške aj vybraný turnus a pošlite ju na obidva vybrané turnusy. Zaevidujeme Vás aj do turnusu MS, na adresu, ktorého ste ju poslali a aj do turnusu MSS. Na kurze MSS nie je možná účasť detí.

Poslanie prihlášky ešte nezaručuje Vašu účasť na kurze v prípade, ak bude záujem väčší, ako sú kapacitné možnosti. Prihlášky sa preto zoraďujú do poradovníka – podľa dátumu ich doručenia. Prosíme Vás o presné a čitateľné vyplnenie všetkých údajov v prihláške. 

Vaše otázky, či nejasnosti ohľadne MSS konzultujte s nami e-mailom alebo telefonicky:

0905934881alebo elektronickou poštou: vladoannagabcik@gmail.com

Informácie nájdete aj na našej stránke:   www.mstretnutia.sk

Aktuálne

Warning: file_get_contents(http://poltar.fara.sk/wp-content/program/liturgia.php): failed to open stream: HTTP request failed! HTTP/1.1 404 Not Found in /data/0/b/0b179247-5446-40ad-a954-27d1f719df4d/rkcsmolnik.sk/web/wp-content/plugins/php-code-widget/execphp.php(27) : eval()'d code on line 4
Dnešné liturgické texty
Liturgia hodín  – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici Liturgia hodín – denná modlitba rímskokatolíckej Cirkvi; modlia sa ju kňazi, rehoľníci a aj laici
Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie Sväté písmo - biblia on-line; vyhľadávanie; generovanie súradníc; konkordancie