farnosť Smolník č. 209
055 66 Smolník
tel.: +421 (0)53 489 75 09
mobil: +421 (0)903 268 706
email: smolnik@burv.sk

Sv. Katarína Alexandrijská
Podpora farnosti
Drahí moji, to, že sa nemôžeme spoločne stretávať na bohoslužbách má za následok nielen naše duchovné ochudobnenie, ale aj absolútny výpadok príjmov našej farnosti. Účty však aj naďalej platiť treba :(.
Rímskokatolícka cirkev, farnosť Smolník SK90 0200 0000 0040 0833 1558 účet vedený vo Všeobecnej úverovej banke, a.s. (VÚB, a.s.)
qrkodfarnosti
 
ZA KAŽDÚ VAŠU POMOC ÚPRIMNÉ PÁN BOH ZAPLAŤ!

Diecézna púť k Panne Márii Snežnej v Úhornej sa v tomto roku uskutoční v čase 7.8.2021 – 8.8.2021. Vzhľadom na stále platné protipandemické opatrenia a po porade s RÚVZ, Vás budeme informovať o programe a rozsahu púte (t.j. či bude púť v štandardnom merítku, alebo iba na farskej úrovni – ako minulý rok). Samozrejme, že vybraté časti púte – hlavne slávnostnú sv. omšu, celebrovanú otcom biskupom Mons. Stanislavom Stolárikom) budeme vysielať na kanále YouTube farnosti Smolník https://www.youtube.com/channel/UCcoxwfefnvWYbc59sA7mx_g .